Ułatwienia dostępu

Wymagane dokumenty przy zakupie certyfikatu

utworzone przez | paź 8, 2018 | Baza wiedzy

Certyfikat uniwersalny

Przeznaczony dla osób podpisujących dokumenty w swoim imieniu

Wymagane dokumenty

Ważny dowód osobisty lub paszport

Dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa dokument tożsamości musi być ważny dłużej niż okres na który wydawany jest certyfikat

 

Certyfikat z dodatkowymi danymi

Przeznaczony dla osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe

Taki certyfikat ogranicza zakres podpisywanych dokumentów do firmy/przedsiębiorstwa czy instytucji wskazanej w certyfikacie

Wymagane dokumenty - przedsiębiorca

Ważny dowód osobisty lub paszport

 • Odpis z KRS lub wydruk z CEiDG,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji)

Dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa dokument tożsamości musi być ważny dłużej niż okres na który wydawany jest certyfikat

 

Wymagane dokumenty - Instytucja publiczna

Ważny dowód osobisty lub paszport

 • Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby, która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
 • Potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji)

 

Listy wymaganych dokumentów – przykłady

Przedstawiciel innej osoby prawnej

Na mocy odrębnego pełnomocnictwa jest to inna osoba niż np. prezes zarządu, członek zarządu prokurent (patrz poniżej) na podstawie pełnomocnictwa np. upoważnia się dyrektora ds. personalnych do zawierania z pracownikami umów o pracę w imieniu spółki.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • pełnomocnictwo,
 • odpis z KRS,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Np. Dyrektor takiej jednostki (np. szkoły), będącej zakładem budżetowym gminy, upoważnia osobę, np. pracownika Działu Kadr do zawierania umów o pracę w imieniu tej jednostki.

Dokumenty do weryfikacji:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • pełnomocnictwo,
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.
Przedstawiciel organu posiadającego osobowość prawną

Prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej. Na podstawie zapisów w dokumentach takich jak KRS, statutu spółki, wewnętrzny regulamin itp.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • odpis z KRS,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Przedstawiciel organu nieposiadającej osobowości prawnej

Dyrektor zakładu budżetowego, jednostki budżetowej, dyrektor szkoły podstawowej, która jest zakładem budżetowym gminy, dyrektor szpitala (zazwyczaj na mocy stosownego upoważnienia od prezydenta miasta, burmistrza gminy).

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • pełnomocnictwo,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.
Przedstawiciel organu władzy publicznej

Premier, prezydent, burmistrz, wojewoda lub inna osoba, na podstawie stosownego upoważnienia od jednej z wcześniej wymienionych osób, dokonująca czynności w jego imieniu.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Dokumenty do przesłania do CERTUM PCC:

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • pełnomocnictwo,
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.