Regulamin Sklepu internetowego

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Podpis elektroniczny. dostępny jest pod adresem https://e-podpiselektroniczny.pl i prowadzony jest przez White Brand Justyna Andryszek. z siedziba w Łodzi (93-162) przy ul. Przyborowskiego 17/10, NIP 771-194-80-85, REGON 364350554

 

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1) White Brand Justyna Andryszek – White Brand Justyna Andryszek. Siedziba  w Łodzi  przy ul. Przyborowskiego 17/10, 93-162 Łódź;

2) Sklep Internetowy – Sklep internetowy White Brand Justyna Andryszek, dostępny pod adresem https://e-podpiselektoniczny.pl, prowadzony przez White Brand Justyna Andryszek;

3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu;

5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z White Brand Justyna Andryszek Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a White Brand Justyna Andryszek za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;

7) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

8) Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez White Brand Justyna Andryszek lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego;

9) Kod aktywacyjny – usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych dostępna w panelu Klienta,;

10) Towar – produkt dostarczany fizycznie osobiście przez przedstawiciela firmy White Brand lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres;

11) Usługa elektroniczna – zakupiony drogą elektroniczną kod aktywujący certyfikaty bezpieczeństwa lub podpis elektroniczny;

12) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

13) Reklamacje – jednostka organizacyjna White Brand Justyna Andryszek zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów – Zespół Reklamacji White Brand Justyna Andryszek ul. Przyborowskiego 17/10 93-162 Łódź;

16) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

17) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Art. 3 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a White Brand Justyna Andryszek. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

1)      sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;

2)      sąd właściwy dla siedziby White Brand Justyna Andryszek – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

 1. White Brand Justyna Andryszek zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 12 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.

 

Art. 4 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez White Brand Justyna Andryszek okresowe działania promocyjne.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

1)      przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

2)      przelew elektroniczny poprzez przelewy24

3)      przelew elektroniczny poprzez PayPal;

 1. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 2. White Brand Justyna Andryszek zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 3. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od White Brand Justyna Andryszek.
 4. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 5. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 6. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres:

 

Zespół Reklamacji White Brand Justyna Andryszek
ul. Przyborowskiego 17/10
93-162 Łódź
lub na adres e-mail: kontakt@whitebrand.pl

 

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta osobiście przez przedstawiciela firmy White Brand lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu.

 

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Koszt przesyłki nie jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji White Brand Justyna Andryszek.
 5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu.

 

Art. 7 Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w ciągu 24 h po opłaceniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

 

Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

1)     jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

2)     w przypadku Klienta będącego Konsumentem – bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Zespół Reklamacji White Brand Justyna Andryszek
ul. Przyborowskiego 17/10

93-162 Łódź

 1. Zasady zwroty Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:

1)      Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;

2)      Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru;

3)     Klient zobowiązany jest do poinformowania White Brand Justyna Andryszek o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – White Brand Justyna Andryszek, ul. Przyborowskiego 17/10, 93-162 Łódź lub e-mail kontakt@whitebrand.pl

4)      Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

 1. W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu, White Brand Justyna Andryszek zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu White Brand Justyna Andryszek poinformuje Klienta na jego prośbę.
 2. White Brand Justyna Andryszek ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)      w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2)      w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

 1. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

1)    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

4)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Art. 9 Gwarancja na zamówione Produkty 

 1. White Brand Justyna Andryszek udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:

1)      na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo

2)      na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

 1. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 9 Regulaminu.

 

Art. 10 Procedura reklamacji 

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1)      e-mailem na adres: kontakt@whitebrand.pl

2)      listownie na adres: White Brand Justyna Andryszek ul. Przyborowskiego 17/10 93-162 Łódź z dopiskiem „Reklamacje”..

 1. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1)      nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2)      tytuł lub przedmiot reklamacji;

3)      udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4)      roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5)      kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6)      podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.

 1. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 3. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 5. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 6. W przypadku nie ustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 7. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1)      napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2)      uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

3)      uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4)      uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

 1. Gwarancji nie podlegają:

1)      poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

2)      przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

3)      wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

 1. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

 

Art. 11 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest White Brand Justyna Andryszek.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych White Brand Justyna Andryszek wyłącznie w celu realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej).
 3. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności. White Brand Justyna Andryszek powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów następującym podmiotom:

1)      Asseco Data Systems S.A. z siedziba w Gdyni (81-321) przy ul. Podolskiej 21 – w zakresie obsługi usług kwalifikowanych które są przedmiotem sprzedaży (certyfikaty kwalifikowane);

2)      FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 155C – w zakresie korzystania z systemu służącego do wysyłki mailingów (wiadomości grupowych).

 

Art. 12 Zmiany Regulaminu 

 1. White Brand Justyna Andryszek zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie e-podpiselektoniczny.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Art. 13 Postanowienia końcowe 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. października 2017 r.